checkchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upxzap Go to content

Algemene voorwaarden

LIDMAATSCHAP

 1. Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van aanschaf van abonnement of strippenkaart. 
 2. Blij van Bewegen werkt samen met Fitmanager. Dit is een app waarin jij je eenvoudig kan registreren voor de lessen en een abonnement kan aanschaffen. Beslis je na de gratis proefles om te blijven sporten bij Blij van Bewegen? Dan krijg je toegang tot deze app en krijg je verdere uitleg toegestuurd per e-mail. 
 3. Zodra jij je registreert bij Fitmanager ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Blij van Bewegen.
 4. Het is mogelijk om het abonnement tijdelijk en per direct stop te zetten bij uitval door langdurige blessure of zwangerschap. Dit dient per e-mail te worden gedaan naar info@blijvanbewegen.nl. Dit dient uiterlijk 1 kalendermaand voor de gewenste stopdatum te worden doorgegeven.
 5. Voor het opzeggen van de lidmaatschappen voor groepslessen geldt 1 kalendermaand opzegtermijn. Voor het opzeggen van de lidmaatschappen voor Personal Training gelden 3 kalendermaanden opzegtermijn. Dit dient per e-mail te worden gedaan naar info@blijvanbewegen.nl. Zonder opzegging zal het abonnement automatisch maandelijks verlengd worden.
 6. Als het maximum aantal deelnemers van 20 per groep is bereikt, wordt je op een wachtlijst geplaatst en krijg je hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, neemt Blij van Bewegen contact met je op.

 

BETALINGEN

 1. De betaling geschiedt via automatische incasso of per Ideal-link, hiervoor wordt toestemming gegeven middels het gebruik van Fitmanager site of app.
 2. Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering ontvang je een herinnering waarbij je het zelf kan overmaken, per Ideal kan betalen of we bieden de incasso na een maand nogmaals aan.
 3. Deelname aan de lessen van Blij van Bewegen wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). Blij van Bewegen is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 4. De 10-strippenkaart heeft een maximale geldigheidsduur van 6 maanden. Verlopen strippen worden niet gerestitueerd.
 5. Blij van Bewegen behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen zonder opgaaf van reden. 
 6. Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

TRAININGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Je kan tot 2 uur voor aanvang van de avondtrainingen en tot 21:00 de dag voor de ochtendtraining jezelf aanmelden voor deelname via de Fitmanager site of app. 
 2. Bij de 10-strippenkaart bestaat de mogelijkheid om tot 2 uur voor aanvangstijd kosteloos de aanmelding te annuleren. Bij later of niet annuleren is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.
 3. Een maandabonnement geeft recht om 4 keer in een maand een training te volgen. Aanmelden per training is noodzakelijk. Dit kan tot 2 uur voor aanvangstijd van de avondtrainingen en tot 21:00 de dag voor de ochtendtraining.
 4. Bij een maandabonnement kunnen per maand 4 trainingen worden gevolgd, ongeacht op welke dag of welke training. In overleg kunnen trainingen van de vorige maand worden ingehaald. Na 1 maand vervallen niet gevolgde lessen zonder restitutie van reeds betaald bedrag.
 5. De training gaat door bij een minimaal aantal van 3 deelnemers.
 6. Blij van Bewegen behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen zonder opgaaf van reden. 
 7. Deelname aan de Blij van Bewegen trainingen doet de deelnemer geheel op eigen risico. Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainer. 
 8. Blij van Bewegen en haar trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een les.
 9. Blij van Bewegen stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen. 
 10. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Blij van Bewegen of haar trainers, zijn zij niet aansprakelijk. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 11. De trainingen gaan altijd door. Alleen bij extreem slecht weer, bij vakantie van de trainster of door ziekte van de trainster vervalt de training zonder restitutie. Als een training niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de training gecommuniceerd per e-mail of Whats-App.
 12. Onder extreem weer valt onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel. Blij van Bewegen is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een les door deze gevaarlijke weersomstandigheden. De veiligheid van de deelnemer staat voorop.
 13. De trainingen lopen het hele jaar door, behalve op de nationale feestdagen, zonder dat dit zal leiden tot contributie vermindering of restitutie. Op de volgende feestdagen worden geen trainingen gegeven: 1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e Paasdag, 27 april (Koningsdag), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, Kerstavond en 25 en 26 december (Kerst), 31 december (Oudejaarsdag).
 14. Indien er door vakantie, verlof of onverwachte persoonlijke omstandigheden van de trainster geen trainingen kunnen worden gegeven, zal er worden getracht vervanging te organiseren. Wanneer dit niet tijdig lukt, zal de training komen te vervallen zonder dat dit zal leiden tot contributie vermindering of restitutie. 
 15. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de trainingen, die aangeboden worden door Blij van Bewegen, vindt geen restitutie van de contributie plaats. 
 16. Het is niet mogelijk om een abonnement stop te zetten wegens vakantie of verlof. Wel is het mogelijk om gemiste trainingen in te halen op andere dagen voor of na je vakantie (gedurende looptijd abonnement). 
 17. Blij van Bewegen is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de les.

 

PRIVACY

De website www.blijvanbewegen.nl, de Facebookpagina BlijvanBewegen en de Instagrampagina blij_van_bewegen, en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze pagina’s of de inhoud daarna mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Blij van Bewegen.